ໄຫວຢູ່ບໍ່ອີ່ພໍ່ມຸກດາວັນສັນຕິພອນ

Posted in ຂ່າວທົ່ວໄປ

ວັດລາວສັນຕິທັມ ຍິນດີີຕອ້ນຮັບທຸກໆທ່ານ Wat Lao Santitham welcomes You

Watlao_Santitham_front

Posted in ຂ່າວທົ່ວໄປ

” ຄົນ ”

ຄຳວ່າ “ຄົນ” ເຊີ່ງເປັນສັຕຕ໌ໂລກຈຳພວກໜຶ່ງ ມີຫລາຍຊາຕ ຫລາຍພາສາ. ພາສາບາລີເອີ້ນຄົນວ່າ”ນະໂຣ” ແປວ່າ ຜູ້ຮຸ່ງເຮືອງ, ມະນຸສໂສ ແປວ່າ ເກີດຈາກພຣະມະນູ (ຈິຕໃຈ)

ສວ່ນຄົນທ່ີວິວັທນາກາຣມາຍັງບໍ່ຫລາຍ ຍັງເປັນຄົນປ່າເຖື່ອນ ບໍ່ມີມະນຸສທັມ ເອີ້ນວ່າ” ວານະໂຣ” ແປວ່າ ຄົນປ່າ. ເມື່ອຜູ້ໃດປະພືດຜິດມະນຸສທັມ ເຮົາມັກດ່າວ່າ ຄົນປ່າເຖື່ອນ ໄຮ້ມະນຸສທັມ

ຄົນເປັນສີ່ງມີຊີວິດ ເພາະຮູ້ຈັກເປັນ ຮູ້ຈັກຕາຍ ຮູ້ຈັກກິນ ຮູ້ຈັກຖ່າຍ ຮູ້ຈັກສືບພັນທ໌, ແຕ່ການກິນ ການຖ່າຍ ການສືບພັນທ໌ຂອງຄົນ ມີຄຸນທັມເຂົ້າປະກອບ ຈືງແຕກຕ່າງ ແລະດີກວ່າສັດເດັຽຣະສານຫຼາຍ,

ເພາະສະນັ້ນ, ຄົນຈືງປະເສີດກວ່າສັດເດັຽຣະສານ ຄຸນທັມຂອງຄົນໄດ້ຮັບການພັທນາ ມາ ໃນສັງຄົມມະນຸສເປັນເວລານານ ຫຼາຍກວ່າລ້ານປີແລ້ວ

ຄຸນທັມຂອງຄົນໄດ້ພັທນາມາເຖີງຂັ້ນຈະເຣີນສູງສຸດ ຈົນເຖີງຂະໜາດເຮັດຕົນໃຫ້ພົ້ນຄວາມ ເປັນສັຕຕ໌ໂລກ(ວິສຸທທິເທພ)ໄດ້ ຄົນຈື່ງປະເສີດທີ່ສຸດ ໃນບັນດາສັຕຕ໌ໂລກ ທ່ີເຫັນດວ້ຍຕາທັມດາ. ພຣະພຸທເຈົ້າ ຊົງແບ່ງຄົນອອກເປັນ 4 ປະເພດ ຕາມຄຸນທັມ ຄື:

1. ມະນຸສໂສ ຄົນທັມດາ,
2.​ ມະນຸສສະເປໂຕ ຄົນເຜດ (ບາງເທື່ອກໍເອີ້ນວ່າ ມະນຸສສະເນຣະຍິໂຕ ຄົນນາຮົກ)
3. ມະນຸສສະຕິຣັຈສາໂນ ຄົນສັຕຕ໌
4. ມະນຸສສະເທໂວ ຄົນເທວະດາ. ຄົນທັມດາຍອ່ມມີມະນຸສທັມປະຈຳຕົວ.

ສວ່ນຄົນປະເພດ 2 ແລະ 3 ເປັນຄົນຂາດມະນຸສທັມ ທ່ີເຮົາມັກເອີ້ນວ່າ ອ້າຍເຜຕ, ສັຕຕ໌ນາຮົກ ສັຕຕ໌ເດັຽຣະສານ. ຄົນປະເພດທ່ີ 4 ເປັນຄົນທ່ີມີຄຸນທັມສູງກວ່າຄົນທັມດາ ເປັນເທວະດາໃນໝູ່ຄົນ ເປັນພຣະພົມໃນໝູ່ຄົນ ຈົນເຖີງເປັນພຣະວິສຸທທິເທພໃນໝູ່ຄົນ

ພຣະພຸທເຈົ້າ ຕັສຮູ້ຄວາມຈີງວ່າ ການຍອມສລະຊີວິດ ເພື່ອຮັກສາຄຸນທັມໄວ້ ເປັນປາຣະມີຂັ້ນສູງສຸດ ເອີ້ນວ່າ ປະຣະມັຕຖະປາຣະມີ ປາຣະມີຂັ້ນສູງສຸດນີ້ ມີອຳນາດອຳນວຍຜົນໃຫ້ບັນລຸເຖີງສະພາບຄວາມເປັນວິສຸທທິເທພ.

ການບໍ່ຮັກສາຄຸນທັມຂອງຄົນໄວ້ ເປັນການທຳລາຍຄວາມເປັນຄົນຂອງຕົນ ເຮັດໃຫ້ຕົນເອງຕົກຕ່ຳ ລົງສູ່ຄວາມເປັນຄົນສັຕຕ໌ເດັຽຣະສານ ຄົນເຜດ ຄົນນາຮົກ ໜ້າເສັຽດາຍທ່ີກຳເນີດມາເປັນຄົນ.

ຜູ້ທຳລາຍຄຸນທັມຂອງຄົນດວ້ຍຕົນເອງ ຍອ່ມໄດ້ຮັບການຕິຕຽນຈາກວິນຍູຊົນໃນປັດຈຸບັນ ຕາຍແລ້ວ ຍອ່ມຕົກນາຮົກ ເວັ້ນເສັຽແຕ່ ມີຄຸນທັມເກົ່າໃນຊາດກອ່ນອູ້ມຊູຢູ່. ເພາະສະນັ້ນ ຄົນຄວນຮັກສາຄຸນທັມຂອງຄົນໄວ້. ຄຸນທັມນີ້ຈະຊວ່ຍໃຫ້ຄົນຈະເຣີນຮຸ່ງເຮືອງຍີ່ງໆ ຂຶ້ນໄປ ເມື່ອຄຸນທັມຂັ້ນສູງສຸດມີຫລາຍຂຶ້ນ ຈະມີໂອກາດບັນລຸເຖີງພຣະນີບພານ ເຊີ່ງເປັນບໍລົມສັນຕິສຸຂຕລອດກາລນິຣັນດອນ.

Posted in ທັມມະແລະບົດສູດ

ຄະຕິທັມປະຈຳເດືອນ/Buddha’s words

ວາຍະມັສສຸ  ສະກິຈເຈສຸ    vayamassu  sakiccesu

ຈົ່ງພະຍາຍາມເຮັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນໃຫ້ດີ!  Try to do your duty the best!

Posted in ຂ່າວທົ່ວໄປ

ຫລັກຄວາມເຊື່ອຖື/ The principle of faith or belief

ພຣະສັມມາສັມພຸທເຈົ້າໄດ້ຊົງຕັດກັບຊາວກາລາມະ ໃນກາລາມະສູຕນັ້ນວ່າ:

ດູກອ່ນ ຊາວກາລາມະ ທັງຫລາຍ ! ພວກທ່ານທັງຫລາຍຢ່າໄດ້ເຊື່ອຖື

1. ໂດຍຟັງຕາມກັນມາ

2. ໂດຍສືບຕໍ່ກັນມາ

3. ໂດຍຕື່ນຂ່າວລື

4. ໂດຍອ້າງຕຳຣາ

5. ໂດຍນຶກເ ນົາເອົາ

6. ໂດຍຄາດຄະເນເອົາ

7. ໂດຍຕືກຕອງຕາມອາການ

8. ໂດຍຄວາມພໍໃຈວ່າຖືກຕ້ອງຕາມລັດທິຂອງຕົນ

9. ໂດຍເຊື່ອວ່າຜູ້ເວົ້າຄວນເຊື່ອຖືໄດ້

10. ໂດຍນັບຖືວ່າທ່ານເປັນຄຣູອາຈາຣຍ໌ຂອງເຮົາ.

The Buddha had said to the Kalama people in Kalama Sutta that:

Well, Kalamas, you all should not believe:

1. Accept a thing merely by hearsay

2. Because it has been handed down by tradition

3. Because it is believed to be so from generations to generations

4.Merely because it has been sanctioned by the scriptures

5. By specious reasoning

6 .By mere logical deduction

7. By rigid adherence to a school of thought

8. Because of ideological and dogmatic preference

9. Because it suits you,

10.or again just out of respect for a religious  teacher.

ພຣະພຸທສາສນາໄດ້ສອນວ່າ ການທີ່ຈະເຊື່ອອັນໃດ ບໍ່ຄວນເຊື່ອງົມງວາຍ(ອະທິໂມກຂະສັທທາ ນອ້ມໃຈເຊື່ອ) ຄວນເຊື່ອຢ່າງມີເຫຕຜົລ(ສັທທາຍານະສັມປະຍຸຕຕະ ເຊື່ອປະກອບດວ້ຍປັນຍາຫັ່ຽງຮູ້.ຜູ້ນັບຖືພຣະພຸທສາສນາຈື່ງເຊື່ອວ່າມີເສຣີພາບໃນການໃຊ້ຄວາມເຊື່ອຢ່າງເຕັມທີ ເພາະສາສນາພຸທບໍ່ມີການບັງຄັບ ການລໍ່ລວງ ໃຫ້ເຊື່ອໃນສື່ງໃດໆ.   ພຣະສາຣິບຸຕເຖຣະ ຜູ້ເປັນອັຄຄະສາວົກກ*ຂວາ ກໍເຄີຍຕອບວ່າ ທ່ນນບໍ່ໄດ້ເຊື່ອໃນສື່ງທ່ີພຣະພຸທເຈົ້າບອກໃຫ້ເຊື່ອ ແຕ່ເຊື່ອເພາະພິຈາລະນາເຫັນດວ່້ຍຕົນເອງ  ເໝືອນກັບການກິນໝາກໄມ້ ຜູ້ກິນຕອ້ງຮູ້ຣົສຂອງໝາກໄມ້ເອງ ບໍ່ຕອ້ງເຊື່ອຕາມທ່ີຜູ້ອື່ນບອກກ່າວ. ວິຊາວິທຍາສາຕ(science)ພະຍາຍາມຄົ້ນຫາຄວາມຈີງດວ້ຍທົດລອງແລະສັງເກດ ຖ້າສີ່ງໃດສູງຫລືປານີດເກີນກ່ວາຈະທົດລອງແລະສັງເກດໄດ້ ວິທຍາສາຕກໍເຂົ້າບໍ່ເຖີງ ເມື່ອວິທຍາສາຕບໍ່ສາມາດທົດລອງໄດ້ ກໍຕອ້ງເອົາວິຊາປຣັຊຍາ ມາຊ່ວຍ(philosophy) ວິຊານີ້ ອະທິບາຍຂໍ້ເທັດຈີງຕາມຫລັກວີທີຫາເຫຕຜົລ ຫລືເອີ້ນວ່າຕັກກະວິທຍາ(logic) ເມື່ອສະລູບແລ້ວ ຫລັກຄວາມເຊື່ອຖືທາງພຣະພຸທສາສນາ ກໍຄືການເຊື່ອຢ່າງມີເຫຕມີຜົລ ຫລືພາຍຫລັງທ່ີໄດ້ຄົ້ນຄ້ວາທົດລອງປະຕິບັດຈົນເຫັນປະຈັກ. ບໍ່ໃຫ້ເຊື່ອຢ່າງງົມງວາຍ ຫລືຂົ່ມຂຸ່ໃຫ້ເຊື່ອ ຖ້າບບໍ່ເຊື່ອ ຈະຕົກນາຮົກ ດັ່ງນີ້ເປັນຕົ້ນ. ແຕ່ໜ້າສົງສານ ຊາວພຸທຈຳນວນໜື່ງ ບໍ່ຄອ່ຍປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງສອນຂອງພຣະພຸທເຈົ້າ ເມື່ອໄດ້ຍິ່ນໄດ້ຟັງຫຽັງ ກໍມັກຈະເຊື່ອໂລດ ໂດຍບໍ່ໄດ້ພິຈາລະນາໃຫ້ສົມເຫຕສົມຜົລເສັຽກ່ອນ.

Posted in ຂ່າວທົ່ວໄປ

WatLao Santitham Photo

watlaosantitham201300005 watlaosantitham201300031 watlaosantitham201300033 watlaosantitham201300002 watlaosantitham201300006 watlaosantitham201300008 watlaosantitham201300014 watlaosantitham201300022 watlaosantitham201300026 watlaosantitham201300037 watlaosantitham201300046 watlaosantitham201300049 watlaosantitham201300050 watlaosantitham201300057 watlaosantitham201300064 watlaosantitham201300066 watlaosantitham201300076 watlaosantitham201300077 watlaosantitham201300086 watlaosantitham201300092 watlaosantitham201300094 watlaosantitham201300095 watlaosantitham201300098 watlaosantitham201300102 watlaosantitham201300106 watlaosantitham201300114 watlaosantitham201300116 watlaosantitham201300120 watlaosantitham201300123 watlaosantitham201300139 watlaosantitham201300144 watlaosantitham2013_0014 watlaosantitham2013_0018 watlaosantitham2013_0024 watlaosantitham2013_0027 watlaosantitham2013_0028 watlaosantitham2013_0030 watlaosantitham2013_0031 watlaosantitham2013_0035 watlaosantitham2013_0036 watlaosantitham2013_0041 watlaosantitham2013_0045 watlaosantitham2013_0047 watlaosantitham2013_0053 watlaosantitham2013_0057 watlaosantitham2013_0060 watlaosantitham2013_0064 watlaosantitham2013_0066 watlaosantitham2013_0076 watlaosantitham2013_0079 watlaosantitham2013_0082 watlaosantitham2013_0083 watlaosantitham2013_0121 watlaosantitham2013_0141 watlaosantitham2013_0144 watlaosantitham2013_0153 watlaosantitham2013_0154 watlaosantitham2013_0156 watlaosantitham2013_0172 watlaosantitham2013_0174

Slideshow